Kamera szabályzat

Kamera szabályzat

Kamera szabályzat

 

 

Kamera szabályzat

 

 

Az UtazásMánia Idegenforgalmi és Szolgáltató Bt. (székhely: 6000 Kecskemét, Széchenyi tér 14. Cégjegyzékszám:03-06-113946), mint munkáltató (Munkáltató) és mint adatkezelő (Adatkezelő) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 20.§ (1) és (2) bekezdései alapján a Munkáltató területén üzemeltetett kamerarendszerrel összefüggésben az alábbi egyértelmű és részletes tájékoztatást adja, valamint az alábbi szabályokat állapítja meg.

 

 

 1. Adatkezelő adatai:

 

Adatkezelő cég neve:UtazásMánia Idegenforgalmi és Szolgáltató Bt

Adatkezelő székhelye:6000 Kecskemét, Széchenyi tér 14.

Adatkezelő telephelye: 6000 Kecskemét Vágó utca 3. 3/2.

Adatkezelő cégjegyzékszáma és a nyilvántartó cégbíróság megnevezése: 03-06-113946 Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága

Adatkezelő email címe: iroda@utazasmania.hu

Adatkezelő weboldalának címe: www.utazasmania.hu

Adatkezelő telefonszáma:+36-76-504-960

 

 

Az Adatkezelő fő adatkezelési tevékenységei: hang – és képfelvétel (videofelvétel) készítése, felhasználása, tárolása, rendszerezése és továbbítása.

 

 

 1. Az adatkezelés során kezelt személyes adatok köre, fajtái, forrása és jogalapja:

 

 1. Köre, fajtája: képfelvétel (videofelvétel)

 2. Forrása: az érintettek (Munkavállaló vagy Munkavállalók) munkaviszonnyal összefüggő magatartására vonatkozó személyes adatok gyűjtése, rögzítése, tárolása megfelelő információnyújtás (tájékoztatás) mellett, közvetlenül az érintett személyek által, önkéntes adatszolgáltatás útján valósul meg.

 3. Adatkezelés jogalapja:

 • Munkáltató ellenőrzési joga a Munkavállaló (érintett) munkaviszonnyal közvetlenül összefüggő magatartása körében (Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (Mt.) 11. § (1) bekezdése)

 • hozzájárulás (Info tv. 5.§ (1) bekezdés a) pont).

 

 

 1. Az adatkezelés és a kamerarendszer üzemeltetésének célja:

 

Az arányosság, a tisztességes adatkezelés és a célhoz kötöttség elve alapján és a Munkavállalók személyiségi jogainak tiszteletben tartására is figyelemmel a kamera rendszer működtetésének kizárólagos céljai az alábbiak:

 • a Munkáltató vagyonának megfelelő védelme, a vagyon elleni bűncselekmények elkerülése, a személy- és vagyonbiztonság biztosítása;

 • az életet és testi épséget veszélyeztető helyzetek nyomon követése, elkerülése;

 • a munkavédelmi szabályok megtartásának ellenőrizhetősége;

 • tényfeltárás az esetleges felelősség megállapítása céljából.

 

 

 

 1. Az adatkezelés módja és a kamerarendszer üzemeltetésének szabályai

 

Az Adatkezelő a kamerával történő megfigyelést az emberi méltóság tiszteletben tartásával alkalmazza, így nem történik megfigyelés olyan helyeken (pl. öltöző, zuhanyzó, mosdó), ahol a kamerarendszer használata az emberi méltóságot sértheti. A kamerarendszer zárt láncú hálózaton működik, 7/24 órás, azaz folyamatos működéssel.

 

 

 

 1. Az adatkezelés (felvételek tárolásának) helye és a kamerák által megfigyelt területek:

 

V.1. Az adatkezelés helye: a Munkáltató székhelye, 6000 Kecskemét, Széchenyi tér 14.

 

V.2. A kamerarendszer a Munkáltató székhelyére: 6000 Kecskemét, Széchenyi tér 14. való be- és az onnan történő kijutás megfigyelését, illetve a vagyonvédelmet szolgálja.

 

A kamerák helyét figyelmeztető táblák jelölik.

 

A Munkáltató olyan kamerát nem üzemeltet, amely kizárólagosan Munkavállalót figyel meg.

 

 

 1. Adatbiztonsági intézkedések:

 

Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket hajtott végre a személyes adatok védelmében az Info tv. rendelkezéseire figyelemmel. Az intézkedések a következő területeket érintik:

 • jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal;

 • jogosulatlan megváltoztatás;

 • hálózatok közötti adatátvitel;

 • törlés vagy véletlen vagy jogosulatlan adatmegsemmisítés;

 • kár vagy esetleges veszteség.

 

Az adatok tárolása az alapvető biztonsági előírások teljes biztosításával, papíralapon és elektronikus archívumokban történik.

 

 

 1. Adatok megismerésére jogosultak:

 

A kamerafelvételetek kezelésére és megismerésére kizárólag a Munkáltató vezetője, illetve a Munkáltató erre kijelölt munkavállalói és a jogszabályban erre feljogosított személyek (pl. rendőrség) jogosultak.

 

A Munkáltató által kijelölt, a felvételek megismerésére jogosult személyek: Bodor Szilvia ügyvezető.

 

A Munkáltató a felvételek megismerésére jogosult személyek változásáról a Munkavállalók részére tájékoztatást nyújt.

 

 1. Adattovábbítás

 

Adattovábbítás csak a fent leírt célból és csak jogszabályi előírás esetén, a szükséges mértékben teljesíthető a hatóságok és egyéb szervezetek (pl. rendőrség, munkavédelmi hatóság, jogi képviselő) részére. A Munkáltató más személy vagy szerv részére nem továbbítja az adatokat.

 

 

 

 1. Az adatkezelés (a felvételek tárolásának) időtartama:

 

Az adatkezelés időtartama a jogszabály által lehetővé tett maximális időtartam, 72 óra. A személyes adatok nem kezelhetők tovább, mint az adatkezelési cél megvalósulása és minden esetben csak addig kezelhetők, amíg az érintett személy nem kifogásolja a további adatkezelést vagy nem vonja vissza hozzájárulását.

 

 

 

 1. Az érintett személy jogai és jogorvoslati lehetőségei:

 

A kezelt személyes adatai vonatkozásában Önt, mint Munkavállalót az alábbi jogok illetik meg:

 • tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;

 • kifogást fogalmazhat meg személyes adatainak kezelésével kapcsolatban;

 • kérheti személyes adatainak helyesbítését; és

 • kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását.

 

Az érintett személy erre irányuló kérelmére az Adatkezelő a tájékoztatás iránti kérelemnek megfelelően, késedelem nélkül, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában és írásban ad tájékoztatást. Kifogás esetén az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül köteles megvizsgálni a kifogás okát, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Az adat kijavítása, zárolása, megjelölése és törlése esetén az Adatkezelő az érintett személyt köteles értesíteni (az értesítés mellőzhető, ha ez az érintett személy jogos érdekét nem sérti az adatkezelés céljára figyelemmel).

Ha az Adatkezelő az érintett személy helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét elutasítja, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett személy hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az érintett személyt a bírósági jogorvoslat lehetősége, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) előtti panasz tételének joga illeti meg. Ugyanakkor a bírósági, illetve hatósági út igénybevétele előtt célszerű az Adatkezelő közvetlen megkeresése. Az Adatkezelő elérhetőségeit az I. pont tartalmazza.

Az érintett személy az alábbi jogérvényesítési módokat veheti igénybe:

 

 • NAIH megkeresése (postacím: 1530 Budapest, Pf.5.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; email: ugyfelszolgalat@naih.hu.; honlap címe: http://www.naih.hu);

 • bírósági eljárás kezdeményezése az érintett személy jogai megsértése esetén, illetve abban az esetben, ha az Adatkezelőnek az adatkezeléssel összefüggően benyújtott kifogás kapcsán meghozott döntésével az érintett személy nem ért egyet, továbbá amennyiben az Adatkezelő a kifogás vizsgálatára meghatározott legfeljebb 15 napos határidőt elmulasztja (a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül).

 

A bírósági eljárást az illetékes a járásbíróság előtt lehet megindítani; az érintett személy választása szerint a per a személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti járásbíróság előtt is megindítható.

 

Az érintett személynek a fentiek szerinti jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

 

 

 

 

Adatvédelmi szabályzat 2. számú melléklete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOZZÁJÁRULÁS KÉRÉSE ADATKEZELÉSHEZ

 

Az Info tv. 5.§ (1) bekezdésének a) pontja értelmében az Ön személyes adatainak fentiek szerinti kezeléséhez az Ön, mint érintett személy önkéntes és írásbeli hozzájárulása szükséges. Erre figyelemmel - amennyiben a fentiekkel egyetért - kérem, hogy szíveskedjen aláírásával a kamerarendszer működtetésével kapcsolatos adatkezeléshez hozzájárulni:

 

HOZZÁJÁRULÁS

 

Alulírottak aláírásommal/aláírásunkkal igazolom/igazoljuk, hogy a jelen tájékoztató és szabályzat gondos és alapos elolvasása után, különösen az adatkezelési célokra tekintettel önkéntesen és kifejezetten hozzájárulok a jelen tájékoztatóban és szabályzatban foglalt adatkezeléshez, a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2:48 § (1) bekezdése alapján képmás és / vagy hangfelvétel (videofelvétel) elkészítéséhez és felhasználásához jelen tájékoztatóban és szabályzatban foglaltak szerint. Aláírásommal/aláírásunkkal tudomásul veszem a jelen tájékoztatóban és szabályzatban foglalt adatkezelést, valamint az azzal kapcsolatos jogaimat.

 

Aláírásommal/aláírásunkkal igazolom, hogy a jelen tájékoztató és szabályzat egy példányát elolvastam, megértettem.

 

 

………………………………………………………... (aláírás helye és ideje)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….

(név nyomtatott betűkkel, lakcím, érintett személy aláírása)

 

 

………………………………………………………... (aláírás helye és ideje)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….

(név nyomtatott betűkkel, lakcím, érintett személy aláírása)

 

………………………………………………………... (aláírás helye és ideje)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….

(név nyomtatott betűkkel, lakcím, érintett személy aláírása)

 

………………………………………………………... (aláírás helye és ideje)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….

(név nyomtatott betűkkel, lakcím, érintett személy aláírása)

 

………………………………………………………... (aláírás helye és ideje)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….

(név nyomtatott betűkkel, lakcím, érintett személy aláírása)

 

………………………………………………………... (aláírás helye és ideje)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….

(név nyomtatott betűkkel, lakcím, érintett személy aláírása)

 

………………………………………………………... (aláírás helye és ideje)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….

(név nyomtatott betűkkel, lakcím, érintett személy aláírása)

 

 

………………………………………………………... (aláírás helye és ideje)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….

(név nyomtatott betűkkel, lakcím, érintett személy aláírása)

 

………………………………………………………... (aláírás helye és ideje)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….

(név nyomtatott betűkkel, lakcím, érintett személy aláírása)

 

………………………………………………………... (aláírás helye és ideje)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….

(név nyomtatott betűkkel, lakcím, érintett személy aláírása)

 

………………………………………………………... (aláírás helye és ideje)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….

(név nyomtatott betűkkel, lakcím, érintett személy aláírása)

 

………………………………………………………... (aláírás helye és ideje)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….

(név nyomtatott betűkkel, lakcím, érintett személy aláírása)

 

………………………………………………………... (aláírás helye és ideje)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….

(név nyomtatott betűkkel, lakcím, érintett személy aláírása)

 

 

………………………………………………………... (aláírás helye és ideje)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….

(név nyomtatott betűkkel, lakcím, érintett személy aláírása)

 

………………………………………………………... (aláírás helye és ideje)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….

(név nyomtatott betűkkel, lakcím, érintett személy aláírása)

 

………………………………………………………... (aláírás helye és ideje)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….

(név nyomtatott betűkkel, lakcím, érintett személy aláírása)